Tập thể nhà trường tập trung vệ sinh và thực hiện các phương pháp phòng chống dịch bện Covid-19